Press Release

Joint Press Release by DPNet-Nepal, DiMANN and NCDMC-Massive Wind storm

  Apr 01, 2019

k|]; lj1KtL

ldltM @)&%÷!@÷!*

ldlt @)&% ;fn r}q !& ut] ;fFem, jf/f / k;f{ lhNnfdf cfPsf] lagf;sf/L xfjfx'/Lsf sf/0f 7"nf] hgwgsf] Iflt ePsf] 5 . 36gf kZrft ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L kIfaf6 vf]h tyf p4f/sf nflu k|z+;gLo sfo{x? eO/x]sf 5g\ . o; ljkb\sf] 38Ldf /fxt tyf p4f/sf nflu yk k|efjsf/L ;xof]u tyf ;dGjo ug{sf nflu k|sf]k k"j{tof/L ;~hfn, g]kfn -l8lkg]6_, /fli6«o k|sf]k Joj:yfkg ;~hfn, g]kfn -l8dfg_, ;fd'bflos k|sf]k Joj:yfkg ;ldltsf] /fli6«o ;~hfn, g]kfn -Pgl;l8Pdl;_ nufotsf] ;+o'Qm j}7s j;L, k|efljt lhNnfx?df r}q !( ut] b]lv ;dGjo 8]S; :yfkgf ul/ ;"rgf ;+sng tyf ;dGjo ug]{ lg0f{o u/]sf] 5 . o; ljkb\\sf] 38Ldf k|efljtx?sf] /fxt tyf k'gnf{esf] nflu ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+:yf nufot ;/f]sf/jfnf ;j}n] cf–cfˆgf] If]qaf6 of]ubfg u/LbLg x'g xfdL xflb{s clkn ub{5f} .

 

                                            

;"o{jxfb"/ yfkf                             lji0f' k|;fb ltldNl;gf       lbks clwsf/L

-cWoIf_                                    -dxf;lrj_               -sfo{qmd ;+of]hs_

l8kLg]6 g]kfn                                   l8dfg                             Pgl;l8Pdl;