Resources

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका क्षेत्रमा प्राविकरणबाट भइरहेका कार्य र आगामी कार्यवदशा

Summary

NCDRR DAY 1

Categories:

NCDRR Presentations


Sub-Categories:

Day 1


Writer:

डा. वडजन भट्टराई


Published Year:

2022