Resources

भुकुम्पिय जोखिम न्यूनिकरण गैर सम्रचनत्मक उपायहरुको अबलम्बन

Category:

Flyer, Brochure, Template


Link Source:

file:///F:/DRR%20document/brochure/भुकम्प%20जोखिम%20न्यूनिकरन_2060.pdf


Publisher:

UNDP Nset


Published Year:

2060